Groep 6/8

Groep 6

In groep 6 speelt het rekeninzicht een steeds belangrijker rol. Leerlingen moeten zelfstandig op een handige manier de oplossing van een (verhaaltjes) som weten te vinden. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de opbouw van getallen, het aflezen van grafieken, de digitale klok en ze krijgen inzicht in de getallenstructuur tot 100.000. Na een korte introductie van cijferen in groep 5 gaan we al snel met deze rekenvaardigheden aan de slag. Cijferend vermenigvuldigen en cijferend delen en eenvoudige breuken komen al snel aan bod. De tafels van 1-10 zijn nu erg belangrijk om te weten!

Het taalonderwijs bevat allerlei verschillende onderdelen, zoals spreek- en luisteroefeningen, woordenschat, woord- en zinsbouw en stellen. Vooral op het gebied van woord- en zinsbouw wordt in groep 6 een grote sprong gemaakt. Leerlingen leren verschillende soorten woorden, zinsdelen en werkwoorden herkennen en zo kan worden begonnen met het ontleden van zinnen. Hiernaast worden er in groep 6 nog een aantal nieuwe spellingcategorieën aangeleerd en de aangeleerde regels nog eens geoefend met moeilijkere woorden. Er is natuurlijk ook aandacht voor de expressieve vakken als tekenen, muziek en handvaardigheid.

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen structureel huiswerk mee naar huis. De leerlingen in groep 6 worden begeleid in het zelfstandig werken aan taken en krijgen hierbij steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Een keer per week krijgen de leerlingen zwemles. Het streven is om eind groep 6 alle leerlingen minstens een A-diploma uit te kunnen reiken, maar dit is geen garantie. Verder wordt er nog 2 keer gym per week gegeven door de gymleerkracht.

In groep 6 krijgen de leerlingen elke week les betreft de sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode Goed gedaan! besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag en de gevoelens van jezelf en van anderen. De interactie met elkaar wordt in de klas geoefend aan hand van een verhaal dat in een bepaald thema is geschreven. De thema's worden door de leerkracht steeds teruggehaald en toegepast op situaties die zich in de klas voordoen. Zo leren de leerlingen hoe zij onderling dingen kunnen herkennen, uitspreken en oplossen.

 

 

Groep 8

Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt tijdens de reken- en taallessen en alle andere vakken. Maar in groep 8 zijn er tevens een aantal bijzondere en belangrijke andere zaken. Zo wordt er aan de overgang naar het voortgezet onderwijs veel aandacht besteed, zoals het leren plannen van huiswerk. Hiervoor is de aanschaf van een agenda noodzakelijk.

In groep 8 zijn er geen nieuwe vakken. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof. Maar vooral ook om het extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die je niet meteen onder de knie hebt.

Bij aardrijkskunde staat de wereld centraal en bij geschiedenis komen de wereldoorlogen en de tijd erna aan bod evenals onze staatsinrichting. Net als in groep 7 is er veel aandacht voor begrijpend en studerend lezen. Daarnaast gaan we verder met het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem is het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken met ouders en leerlingen. De leerlingen kijken naar aanleiding van de resultaten van de Cito toets en hun vorderingen, samen met de leerkrachten van groep 8, naar wat zij nog moeten en willen leren en welke hulp zij daarbij nodig hebben. Halverwege het schooljaar worden de reguliere Cito-toetsen afgenomen, hiermee wordt getoetst of de leerlingen goed op weg zijn. De resultaten van deze Cito-toetsen en de toetsen uit voorgaande jaren samen zijn, naast de werkhouding van uw kind, bepalend voor het definitieve advies dat de leerkrachten in samenwerking met IB en directie - zullen geven.

Dit jaar wordt de Cito-eindtoets afgenomen in april. Na de meivakantie worden de resultaten bekend gemaakt.

Na deze spannende periode kunnen we het wat rustiger aan doen, maar blijven we ook nieuwe dingen leren om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vanaf april wordt er gestart met het inoefenen van de eindpresentatie. Ook gaan de kinderen vier dagen op kamp. Dat worden een paar leuke, gezellige, maar ook vermoeiende dagen. In de laatste week van het schooljaar is er een afscheidsavond.  Alle ouders en teamleden worden uitgenodigd om de kinderen letterlijk en figuurlijk uit te zwaaien. Aan het Dominicus-tijdperk komt dan een einde en dan volgt er een nieuwe fase op de middelbare school.

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl