Groep 7

Groep 7

In groep 7 werken we verder met de al bekende methodes van groep 6.

Bij rekenen wordt o.a. gewerkt aan de verschillende soorten breuken en procentberekeningen. Maar ook het metriek stelsel komt regelmatig aan bod. De leerlingen hebben in de eerste schoolweek al het ezelsbruggetje geleerd: Kan het dametje met de centimeter meten. Verder leren we werken met een verhoudingstabel. Dit is vaak een goede manier om prijsverhoudingen te vergelijken of afstand ten opzichte van tijd te berekenen. Ook gaan we regelmatig aan de slag met redactiesommen. Goed lezen is daarbij heel belangrijk. Wat wordt er nu precies gevraagd en welke stappen moeten we maken.
In de voorgaande leerjaren hebben de kinderen de meeste vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met het toepassen van de geleerde kennis. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter.

Bij de lessen begrijpend lezen wordt gewerkt met actuele onderwerpen (Nieuwsbegrip). Naast de lessen begrijpend lezen werken we ook met Blits, een methode studievaardigheden. Hierbij worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen, schema's, tabellen en grafieken aflezen behandeld. Dit jaar gaan we werken met een geheel nieuwe uitgave. Deze is vernieuwd met internetvaardigheden, mediawijsheid en leren studeren.

Ook de thema's uit de lessen van wereldoriëntatie worden gekoppeld aan de actualiteit. Zo worden de leerlingen zich bewust van de wereld om hen heen.
Bij aardrijkskunde (Meander) gaan we Europa verkennen met de thema's, reizen, klimaat, rivieren, landbouw, emigratie en immigratie. Ook wordt de topografie van dit werelddeel geleerd. Bij geschiedenis (Brandaan) komen de Egyptenaren, de Grieken, het Christendom, Karel de Grote en Luther en Calvijn aan bod. Bij natuur en techniek gaan we in op onderwerpen zoals het tropisch regenwoud, de voedselketen en kringloop, voeding en je lichaam, techniek om je heen en weer en klimaat.
Na afronding van een thema krijgen de leerlingen een samenvatting en begrippenlijst mee om te oefenen voor de toets. Voor aardrijkskunde ook een kaart met daarop de landen, steden, rivieren, zeeën en gebergten. De toets wordt minimaal een week later afgenomen, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben om thuis te oefenen. Oefentoetsen staan ook op de website van http://meesterhenk.yurls.net/nl/page/

Maar er staan ook heel wat nieuwe zaken op het programma. Vanaf groep 7 hebben we een keer per week Engels. We werken met de methode 'Hello World', waarbij de leerlingen kijken naar een filmpje en daar vragen over beantwoorden, woorden en zinnen nazeggen en opdrachten maken in het werkboek. Maar we gaan ook met liedjes, spelletjes en drama-opdrachten aan de slag.

Bij spelling wordt er dit jaar dieper ingegaan op de werkwoordspelling. Na de tegenwoordige tijd, is er veel aandacht voor de verleden tijd en de voltooide tijd. Voor dit onderdeel spelling wordt er ook een Citotoets werkwoordspelling afgenomen, naast de al bekende Citotoets woordspelling.

In plaats van twee keer per week gym en één keer zwemmen, staat er in groep 7 drie keer per week gym op het lesrooster (dinsdag, woensdag en donderdag).

In groep 7 wordt eind maart of begin april het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Uiteraard wordt hiervoor geoefend tijdens de verkeerslessen.

Alle leerlingen van groep 7 hebben hun eigen Chromebook. Deze gebruiken we tijdens het verwerken van lessen, om te oefenen met persoonlijke doelen en om bijvoorbeeld Nieuwsbegrip te oefenen in de klas. Ook kunnen de leerlingen bij de zaakvakken achtergrondinformatie opzoeken.

Groep 7 krijgt op maandag twee werkbladen huiswerk mee. Het betreft hier een werkblad rekenen en een werkblad (werkwoord) spelling. De maandag daarop dient het huiswerk te worden ingeleverd.
In de tweede helft van het schooljaar maken de leerlingen thuis een werkstukje en bereiden een spreekbeurt voor, die zij in de klas presenteren.

We verwachten steeds meer zelfsturing van de leerlingen. We stimuleren zelfstandig werken, onder andere door middel van de weektaak en huiswerk plannen en op tijd uitvoeren, zelf goed nakijken en reflecteren op gemaakt werk, het stellen van vragen, kiezen van het juiste maatje bij samenwerken e.d. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, om zo hun zelfstandigheid te vergroten. Dit is belangrijk voor het functioneren in groep 8 en in het voortgezet onderwijs.

In de laatste weken van het schooljaar wordt een voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gekeken naar de scores van de M-toetsen Cito van de groepen 6 en 7, maar ook naar competenties als samenwerken, zelfstandigheid, huiswerkattitude, motivatie, taakgerichtheid e.d.

Voor meer informatie over de leerstof in groep 7 en hoe deze tegenwoordig wordt aangeboden kunt u de website ‘Wijzer over de basisschool’ raadplegen. https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-7/

 

 

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl