Groep 7/8

Groep 7/8

Welkom in groep 7/8

Groep 7

In groep 7 wordt er gerekend met grote getallen, de waarde van kommagetallen bepalen en deze kommagetallen in volgorde zetten. Breukensommen worden nu uitgebreid en gekoppeld aan procenten en kommagetallen. Het theoretisch verkeersexamen staat dit jaar op het programma en het voortgezet onderwijs komt steeds dichterbij. De kinderen maken kennis met het POP, persoonlijk ontwikkelingsplan. We stimuleren het zelfstandig werken, onder andere door middel van de weektaak, samenwerken en huiswerk plannen. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, zodat zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig handelend individu. Dit is belangrijk voor het functioneren in groep 8 en in het voortgezet onderwijs. Ook dit jaar maken de kinderen een werkstuk en houden ze een spreekbeurt voor de klas.

Engels is een keer per week een vast onderdeel op het programma. Actuele thema’s komen aan bod in de klas, doordat we met Nieuwsbegrip werken. De thema’s uit lessen wereldoriëntatie worden gekoppeld aan actualiteiten. Zo worden de leerlingen zich bewust van de wereld om hen heen. De rest van de vakken die aangeboden worden, zijn dezelfde als in de andere groepen. 

In groep 7 krijgen de leerlingen elke week les betreft de sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode ‘Goed gedaan!’ besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag en de gevoelens van jezelf en van anderen. De interactie met elkaar wordt in de klas geoefend aan hand van een verhaal dat in een bepaald thema is geschreven. De thema’s worden door de leerkracht steeds teruggehaald en toegepast op situaties die zich in de klas voordoen. Zo leren de leerlingen hoe zij onderling dingen kunnen herkennen, uitspreken en oplossen.

 

Groep 8 

Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt tijdens de reken- en taallessen en alle andere vakken. Maar in groep 8 zijn er tevens een aantal bijzondere en belangrijke andere zaken. Zo wordt er aan de overgang naar het voortgezet onderwijs veel aandacht besteed, zoals het leren plannen van huiswerk. Hiervoor is de aanschaf van een agenda noodzakelijk.

In groep 8 zijn er geen nieuwe vakken. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof. Maar vooral ook om het extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die je niet meteen onder de knie hebt.

Bij aardrijkskunde staat de wereld centraal en bij geschiedenis komen de wereldoorlogen en de tijd erna aan bod evenals onze staatsinrichting. Net als in groep 7 is er veel aandacht voor begrijpend en studerend lezen. Daarnaast gaan we verder met het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

De pilot met Snappet wordt voortgezet. Nieuw is dat we dit schooljaar zullen werken met tablets, een groter formaat dan de versie die vorig jaar is gebruikt.

Samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem is het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken met ouders en leerlingen. De leerlingen kijken naar aanleiding van de resultaten van de Cito toets en hun vorderingen, samen met de leerkrachten van groep 8, naar wat zij nog moeten en willen leren en welke hulp zij daarbij nodig hebben. Dit wordt genoteerd in een POP ( Persoonlijk Ontwikkelingsplan ). Halverwege het schooljaar worden de reguliere Cito-toetsen afgenomen, hiermee wordt getoetst of de leerlingen goed op weg zijn. De resultaten van deze Cito-toetsen en de toetsen uit voorgaande jaren samen zijn, naast de werkhouding van uw kind, bepalend voor het definitieve advies dat de leerkrachten – in samenwerking met IB en directie - zullen geven.

Dit jaar wordt de Cito-eindtoets afgenomen in april. Na de meivakantie worden de resultaten bekend gemaakt.

Na deze spannende periode kunnen we het wat rustiger aan doen, maar blijven we ook nieuwe dingen leren om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vanaf april wordt er gestart met het inoefenen van de eindpresentatie. Ook gaan de kinderen vier dagen op kamp. Dat worden een paar leuke, gezellige, maar ook vermoeiende dagen. In de laatste week van het schooljaar is er een afscheidsavond.  Alle ouders en teamleden worden uitgenodigd om de kinderen letterlijk en figuurlijk uit te zwaaien. Aan het Dominicus-tijdperk komt dan een einde en dan volgt er een nieuwe fase op de middelbare school.


 

 

Terug

Noorderhavenkade 45-49d

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl