Groep 6

Groep 6

Welkom in groep 6!

In groep 6 speelt het rekeninzicht een steeds belangrijker rol. Leerlingen moeten zelfstandig op een handige manier de oplossing van een (verhaaltjes) som weten te vinden. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de opbouw van getallen, het aflezen van grafieken, de digitale klok en ze krijgen inzicht in de getallenstructuur tot 100.000. Na een korte introductie van cijferen in groep 6 gaan we al snel met deze rekenvaardigheden aan de slag. Cijferend vermenigvuldigen en cijferend delen en eenvoudige breuken komen al snel aan bod. De tafels van 1-10 zijn nu erg belangrijk om te weten!

Voor technisch lezen werken we met de methode Flits. Deze methode werkt met 3 leerlijnen. Hierdoor is er veel variatie en wordt er aan verschillende doelen gewerkt in de verschillende lessen. In de lessen goed en vlot lezen krijgen de leerlingen instructie t.a.v. leesmoeilijkheden op woordniveau. De leesmoeilijkheden worden in woorden en zinnen aangeboden.

Tijdens de lessen Vloeiend lezen krijgen de leerlingen instructie en werken ze aan de doelen die betrekking hebben op vloeiend lezen.
Ze oefenen hierbij met leesteksten op beheersingsniveau.
Er worden 6 deelvaardigheden geoefend namelijk:
zinvolle eenheden, leestekens, melodie, dynamiek (luid, zacht), tempo: snel, langzaam, pauzes en expressief lezen: toepassen van alle verschillende deelvaardigheden van vloeiend lezen.
Het niveau van de teksten waarmee geoefend wordt is beheersingsniveau.
Tijdens de lessen lekker lezen wordt vooral het plezier in lezen gestimuleerd.
Er komen allerlei soorten verhalen aanbod en de leerlingen maken kennis met allerlei literaire begrippen zoals: de hoofdpersoon, poëzie, spanning, structuur van een verhaal, tijd en plaats etc.
Tijdens de lessen samen lezen maken de leerlingen in heterogene groepjes samen leeskilometers in een van de methodeleesboeken. De teksten in het boek hebben verschillende Avi-niveaus op die manier lezen de leerlingen samen en leren ze van elkaar.

Het taalonderwijs bevat allerlei verschillende onderdelen, zoals spreek- en luisteroefeningen, woordenschat, woord- en zinsbouw en stellen. Vooral op het gebied van woord- en zinsbouw wordt in groep 6 een grote sprong gemaakt. Leerlingen leren verschillende soorten woorden, zinsdelen en werkwoorden herkennen en zo kan worden begonnen met het ontleden van zinnen en het vervoegen van werkwoorden.
Hiernaast worden er in groep 6 nog een aantal nieuwe spellingcategorieën aangeleerd en de aangeleerde regels nog eens geoefend met moeilijkere woorden.

Bij Nieuwsbegrip, de methode voor begrijpend lezen, krijgen leerlingen elke week een informatieve tekst met een onderwerp uit de actualiteit. Door gebruik te maken van de onderwerpen uit het nieuws is de betrokkenheid en de motivatie van de leerlingen groter om de teksten te lezen.
De tekst wordt op niveau aangeboden en klassikaal behandeld. Vervolgens wordt de tekst actief verwerkt en oefenen de leerlingen met het toepassen van lees- strategieën door aan de slag te gaan met de opdrachten.
Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen met andere tekstsoorten en woordenschat bij het onderdeel Nieuwsbegrip XL.

Om specifiek te oefenen met studievaardigheden en te werken aan de doelen die daar aan gekoppeld zijn gebruiken we de methode Blits.
Er worden 4 thema’s per jaar aangeboden. In groep 6 zijn dat de thema’s: muziek, de Olympische Spelen, wereldrecords en op vakantie.
De leerlingen leren informatie te achterhalen uit informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen gebruiken.
Ze leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Bij wereldoriëntatie worden gewerkt met thema’s. Deze thema’s zijn verdeeld over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen in groep 6 zijn: Nederland en het water, de tweede wereldoorlog en energie.

Er is natuurlijk ook aandacht voor de expressieve vakken als tekenen, muziek en handvaardigheid. Hiervoor maken we gebruik van de methode Moet je doen! De opdrachten proberen we aan te laten sluiten bij de thema’s die bij andere vakken behandeld worden.

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen structureel huiswerk mee naar huis. De leerlingen in groep 6 worden begeleid in het zelfstandig werken aan taken en krijgen hierbij steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Eén keer per week krijgen de leerlingen zwemles. Het streven is om eind groep 6 alle leerlingen minstens een A-diploma uit te kunnen reiken, maar dit is geen garantie. Verder wordt er nog 2 keer gym per week gegeven door de gymleerkracht.

In groep 6 krijgen de leerlingen elke week les betreft de sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode ‘Goed gedaan!’ besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag en de gevoelens van jezelf en van anderen. De interactie met elkaar wordt in de klas geoefend aan hand van een verhaal dat in een bepaald thema is geschreven. De thema’s worden door de leerkracht steeds teruggehaald en toegepast op situaties die zich in de klas voordoen. Zo leren de leerlingen hoe zij onderling dingen kunnen herkennen, uitspreken en oplossen. 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl