Zorgstructuur

Passend onderwijs

Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, is per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en besturen zijn verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling.

Ter ondersteuning van de scholen bij het verzorgen van passend onderwijs is de RVKO de projecten KANS en TALENT gestart.

Handelingsgericht werken

Er wordt op de Dominicusschool handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute (HGW-cyclus). Deze cyclus maakt duidelijk wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. Deze route heeft twee onderdelen:

  • Voor alle leerlingen: de HGW-cyclus op groepsniveau. De leerkracht verzamelt en analyseert de gegevens van haar groep. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt er een groepsplan gemaakt. In elke cyclus op groepsniveau vindt een groepsplanbespreking plaats.

  • Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: de HGW cyclus op individueel niveau. Deze leerlingen komen aan bod in klasbesprekingen en worden eventueel besproken in een zorg- en adviesteam (ZAT) of doorverwezen voor andere externe hulp en/of een schoolwisseling.

    De HGW – cyclus wordt op groepsniveau twee keer per schooljaar doorlopen.

Opbrengstgericht werken

Op de Dominicusschool wordt opbrengstgericht gewerkt. In de praktijk betekent dit voor een groepsplanbespreking dat de trends van de afgelopen jaren worden bekeken door de leerkracht en de intern begeleider. Als blijkt dat de resultaten boven of beneden verwachting zijn, wordt samen gezocht naar een verklaring hiervoor. De verklaringen zorgen voor eventueel nieuw schoolbeleid en de leerkracht zal zijn aanpak voor de komende tijd opnieuw vorm moeten geven. Er wordt bekeken welke aanpassingen kunnen worden gedaan in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht in de komende periode.

Taakomschrijving Intern Begeleider

De taken van de Intern begeleider zijn op te splitsen in een aantal onderdelen. Het eerste is de coördinatie van de gehele leerlingenzorg in de school. Een volgend taakgebied is het begeleiden en coachen van individuele leerkrachten. Probleem verkennende gesprekken, groepsbezoeken, samen afstemmen van groeps- of leerling aanpak, maken deel uit van dit gebied. Hiernaast heeft de intern begeleider ook een teamgerichte taak. Het bespreken en analyseren van schooloverzichten bij toetsen, het signaleren van trends, leerling besprekingen en intervisie vallen hieronder. Onder de innoverende taken vallen beleid, schoolontwikkeling, visie en adviseren over nascholing. Tot slot is er het gebied dat alles te maken heeft met externe relaties die de school op zorggebied heeft. Juist dit gebied is heel erg uitgebreid.

Leerlingvolgsysteem

Op de Dominicusschool worden leerlingen op verschillende manieren gevolgd, zodat wij voor iedere leerling passend onderwijs kunnen verzorgen.

Op school
Op school is het sociaal emotioneel volgsysteem. In oktober en in maart wordt de screening van 'Op School' gedaan. Voor alle leerlingen wordt een screening ingevuld. Aansluitend daarop worden, indien nodig, de handelingsplannen gemaakt.
Bij de screening hoort ook een leerling lijst die door de leerlingen van groep 3 t/m 8 ingevuld wordt. De leerkracht neemt de ingevulde lijsten door en besluit tot actie (gesprek leerling/IB/ouders) indien nodig. Voor de groepen 1/2 geldt dat de leerling lijsten ingevuld worden door de oudste kleuters in mei, als meetinstrument voor de overgang naar groep 3.

Bosos
Bosos is het leerlingvolgsysteem voor peuters en kleuters. Het doel van BOSOS is het komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren. Zo kan de leerkracht het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de klas.

Cito-toetsen
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 worden twee keer per jaar getoetst. Wel wordt er rekening gehouden met niveau, achterstand en dyslexie. In een aantal gevallen wordt er dus een andere toets afgenomen, of wordt er op een andere manier getoetst. Dit gebeurt in samenspraak met ouders en ib-er.

Mijlpaaltoetsen
Mijlpaaltoetsen worden afgenomen om hiaten in de leerstof snel op te sporen, zodat snel hulp geboden kan worden. Eventuele acties naar aanleiding van de mijlpaaltoetsen worden besproken met ouders en genoteerd in het groepsplan.

Groepsplannen
Er worden twee keer per jaar groepsplannen gemaakt voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen/woordenschat. De groepsplannen worden n.a.v. de methode gebonden toetsen en de ontwikkelingen van leerlingen met een individueel plan, tussentijds bekeken. Zo nodig wordt het groepsplan bijgesteld. In februari worden de groepsplannen geëvalueerd door de leerkracht, net als aan het einde van het jaar. Deze groepsplannen vormen dan direct een uitgangspunt voor het volgende schooljaar en een bespreekdocument voor de overdracht aan het einde van het jaar. De groepsplannen van groep 1/2 volgen BOSOS en worden na elke observatie aangepast.

Groepsplan- en klasbespreking
Per schooljaar vinden twee groepsplanbesprekingen plaats. Bij de bespreking is de leerkracht en de IB’er aanwezig. De tweede groepsplanbespreking is meteen ook de overdracht naar de nieuwe leerkracht.
Daarnaast wordt twee keer per jaar tijdens de klasbespreking de hele groep besproken. Ook daarbij is de leerkracht en de IB’er aanwezig. Aan de orde komen o.a. ; de handelingsplannen, sociaal emotionele problematiek, het groepsproces, werkhouding en vragen/handelen van de leerkracht.

Contact met ouders

Voorafgaand aan de schoolperiode bij kleuters worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Wanneer kleuters of nieuw ingestroomde kinderen 6 weken op school zijn, worden ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek.
De groepen 3 t/m 7 krijgen een keer per jaar een voortgangsverslag en twee keer per jaar een rapport. De eerste twee keer worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het laatste rapport wordt vlak voor de grote vakantie meegegeven. Op verzoek van ouders of leerkracht kan dan eventueel een gesprek plaatsvinden.
Bij alle groepen zijn de leerlingen aanwezig bij de rapportgesprekken.
Groep 8 krijgt een keer per jaar een voortgangsverslag en een keer per jaar een rapport.
Aan het eind van groep 7 vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats. Voor het rapport worden in februari de definitieve adviesgesprekken gevoerd. Na de uitslag van de Cito eindtoets kan indien gewenst op verzoek van ouders of leerkracht nog een gesprek plaatsvinden.

Dominicus plusgroep

De plusgroep is een verrijkingsgroep waar meer- en hoogbegaafde leerlingen samen gebracht worden met de bedoeling hen doelen te laten realiseren die bij hun individuele mogelijkheden passen op cognitief, sociaal en creatief gebied.
Het hoofddoel van de plusgroep is het uitdagen en stimuleren van de leerling op zijn niveau door middel van het aanbieden van het juiste cognitieve materiaal en het leren aansturen van het eigen leerproces (ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden).Er wordt ook aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

Leerlingen met een bijzondere handicap

In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat beschreven hoe wij als school omgaan met aanmeldingen van leerlingen met een bijzondere handicap.
U kunt hier klikken op het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) te openen.

Contact met externen

Binnen de zorgstructuur speelt het contact met externen een grote rol.

SMW (schoolmaatschappelijk werk)
Een ochtend per week is er schoolmaatschappelijk werk op school. Er kan een beroep gedaan worden op SMW door ouders, leerlingen en op advies/verzoek vanuit school/leerkracht.
Op school is een brievenbus aanwezig waarin leerlingen een briefje voor de SMW’er achter kunnen laten. Aan het begin van ieder schooljaar komt de SMW’er langs in de groepen 6,7 en 8 om dit toe te lichten.

PPO Rotterdam
PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 22 Rotterdamse schoolbesturen die actief zijn in het primair onderwijs. Samen willen we het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarvoor is PPO dagelijks met zo'n 165 medewerkers op de Rotterdamse basisscholen aan de slag om kinderen passende ondersteuning te bieden. Er is voor onze school een PPO contactpersoon. Zij is eenmaal per drie weken een ochtend op school voor overleg over zorgleerlingen. Zorgleerlingen worden besproken en een groeidocument wordt gestart als besloten wordt dat we als school niet voldoende zorg kunnen bieden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

CJG
Het CJG zorgt voor het jaarlijkse PGO (periodiek gezondheidsonderzoek) in groep 2 en groep 7. De aanpak van het CJG is vooral leerling volgend en preventief.
Ouders en school kunnen ook leerlingen uit andere groepen laten oproepen door het CJG. De aanmelding gaat via de IB. Toestemming van ouders is noodzakelijk. Het CJG kan adviseren of helpen verwijzen op het gebied van gedragsproblematiek, ontwikkeling, motoriek, gezinsproblemen enz.
Lees hier meer

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl